Thông tin cơ bản

Tên nghiệp đoàn: Nghiệp đoàn Universal Trade
Chủ tịch đại diện: ISHIMURA TADASHI
Địa chỉ: 〒731-0135 Hiroshima-shi, Asaminami-ku, Nagatsuka 3-30-4
Tel: 081-82-237-7680
Fax: 081-82-238-1071
E-mail info@universal-trade.or.jp
Ngày thành lập: 02-02-2006
Văn phòng giới thiệu việc làm: Nghiệp đoàn Universal Trade
Phòng giới thiệu việc làm miễn phí
Địa chỉ : 〒731-0135 Hiroshima-shi, Asaminami-ku, Nagatsuka 3-30-4

 

Nội dung hoạt động

 1. Mua bán hàng hóa theo yêu cầu của các công ty thành viên.
 2. Cùng công ty thành viên tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nước ngoài.
 3. Cung cấp thông tin, đào tạo và phổ biến kiến thức nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ thuật, cải thiện việc quản lý kinh doanh cho các thành viên.
 4. Hoạt động liên quan đến phúc lợi y tế của các thành viên
 5. Tiếp nhận lao động ngành xây dựng người nước ngoài và giới thiệu việc làm liên quan đến nguồn lao động ngành xây dựng cho các thành viên.
 6. Những công việc khác có liên quan đến những hoạt động kể trên.

Các giấy chứng nhận

 • Bộ kinh tế, Thương mại và Công nghiệp / Cục kinh tế, thương mại và công nghiệp vùng Chugoku – số 14
 • Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch / Cục phát triển và hoàn thiện vùng Chugoku – Phòng quy hoạch số 246
 • Bộ Nông Lâm và Thủy sản / Cục quản lý Nông nghiệp vùng Chugoku và Shikoku – Số 90, chỉ thị 24
 • Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi / Cục Lao động Hiroshima  Số 34 - Đặc biệt - 001111 (Thông báo giới thiệu việc làm)
 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi / Giấy phép đoàn thể giám sát Giấy phép số 1709000861
 • Giấy chứng nhận cho phép tiếp nhận lao động ngành xây dựng người nước ngoài – Giấy chứng nhận đặc định dành cho đoàn thể giám sát – Số A2700044

Các tổ chức liên quan khác

Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế
※Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế ( OTIT ) là Cơ quan được thành lập với mục đích thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua chương trình đào tạo nguồn nhân lực, tiến hành việc bảo hộ quyền lợi của thực tập sinh kỹ năng, lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo kỹ thuật, kỹ năng dành cho người nước ngoài, qua đó chuyển giao những kỹ năng, kỹ thuật đến các nước thuộc khu vực đang phát triển .

JITCO
※ Cơ quan hợp tác tu nghiệp quốc tế ( JITCO ) là Cơ quan pháp nhân công ích do 5 Bộ ngành – Bộ tư pháp, Bộ ngoại giao, Bộ lao động và Phúc lợi, Bộ kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ tài nguyên và Giao thông vận tải cấp phép. Cơ quan này được thành lập năm 1991, dựa trên cơ sở là góp phần thúc đẩy một cách thuận lợi, phù hợp với chế độ thực tập kỹ năng, tu nghiệp sinh người nước ngoài.

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hiroshima

Hiệp hội phát triển năng lực nghề nghiệp tỉnh Hiroshima

Hiệp hội phát triển năng lực nghề nghiệp tỉnh Hyogo

Hiệp hội phát triển năng lực nghề nghiệp tỉnh Osaka

Hiệp hội phát triển năng lực nghề nghiệp tỉnh Okayama

Phòng Nông nghiệp Quốc gia

Hiệp hội nghề hàn Nhật Bản